Reklamačný poriadok

NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, 058 01 Poprad,  IČO: 36482838

Spoločnosť NALIMA, s.r.o., vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej “ZoOS“). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb (ďalej “reklamácia’) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

V zmysle ustanovenia §18 ods. 1 ZoOS, je  predávajúci povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny  na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru .

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

Zodpovednosť za chyby:

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

chyby a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním.

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

Pri reklamácii je potrebné doložiť originál dokladu o zaplatení kúpnej ceny tovaru.

V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje reklamáciu, vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho  reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu a spôsob akým sa chyba prejavuje a odovzdá chybný tovar v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú môže predávajúci zaslať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je potom povinný osobne prevziať reklamovaný tovar v deň vyznačený na reklamačnom protokole s vyjadrením o vybavení reklamácie, a to v predajni, v ktorej bola reklamácia podaná. V prípade neprevzatia reklamácie do 60 dní od ukončenia reklamačného konania, má predávajúci právo účtovať zákazníkovi skladové náklady, resp. po neprevzatí reklamovaného tovaru do 90 dní,  ho komisionálne zlikvidovať. 

Spôsob vybavenia reklamácie:

Vybavením reklamácie sa v zmysle úst. §2 písm. m. ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a §623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku , najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový. 

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto chyba bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný..

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má chybu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva ako sú uvedené v bode 7.5 prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby ani po druhej oprave vec riadne užívať.

Tie isté práva, ako sú uvedené v bode 7.5, prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné  chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie na vlastné náklady. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení neskorších predpisov.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Od 1.2.2016 má spotrebiteľ možnosť riešiť spory mimosúdnou cestou. Viac podrobností na stránke www.economy.gov.sk.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.4.2021.  Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

 

Reklamácia výrobkov

Pravidlá prijímania reklamácií výrobkov kúpených v internetových obchodoch

Ak sa ukáže, že je kvalita kúpeného výrobku v rozpore so zmluvou, máte právo na podanie reklamácie. Nesieme zodpovednosť za dodanie tovaru, ktorý nevykazuje fyzické a právne chyby.  

Ako podať reklamáciu prostredníctvom priamej zásielky?

  1. Zabaľte výrobky a vyplňte formulár

V záujme urýchlenia vyrovnania vašej reklamácie odporúčame, aby ste vyplnili a vytlačili formulár a potom ho priložili k zásielke s reklamovanými výrobkami. Vo formulári označte, že reklamujete tovar, a uveďte dôvod reklamácie. Dôkladne skontrolujte, či ste správne zadali všetky údaje.
Prosíme, aby ste zásielku dôkladne zabezpečili a zabalili (odporúčame zabaliť krabicu do papiera alebo fólie a omotať ju lepiacou páskou).

  1. Odošlite výrobky

Chybný výrobok s priloženým písomným oznámením reklamácie môžete zaslať na adresu: 

NALIMA, s.r.o.
Levočská 4832, 058 01 Poprad

  1. Posúdenie reklamácie

Vašu reklamáciu posúdime a budeme na ňu reagovať okamžite, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamovaného výrobku na našu adresu. O spôsobe posúdenia reklamácie vás budeme informovať v súlade s údajmi, ktoré ste uviedli v oznámení reklamácie.

V prípade kladného posúdenia vašej reklamácie a rozhodnutia o vrátení peňažných prostriedkov prebehne vrátenie peňazí okamžite, najneskôr do 14 dní odo dňa posúdenia reklamácie.

Vrátenie transakčných nákladov prebieha bankovým prevodom. V prípade platobných metód: GP WebPay a klasický bankový prevod  – na číslo účtu, z ktorého bola vykonaná platba za objednávku. V prípade platby na dobierku sa platbu vráti na číslo účtu uvedené na formulári. Hneď ako budú prostriedky odoslané na váš účet, dostanete od nás e-mailové oznámenie.

Stiahnite si
reklamačný formulár  

Odošlite zásielku
s poznámkou
Reklamácia

Posudzovanie
reklamácií 

Ako podať reklamáciu v predajni?

Reklamácie môžete podávať priamo v predajni NALIMA, s.r.o. počas otváracích hodín.

Platforma ODR

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 poskytujeme elektronický odkaz na platformu ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR predstavuje okrem iného zdroj informácií o formách mimosúdneho urovnávania sporov, ktoré môžu vzniknúť medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi. Nezávisle od toho pripomíname, že e-mailová adresa, na ktorej nás môžete kontaktovať, je: nalima@nalima.sk. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Od 1.2.2016 má spotrebiteľ možnosť riešiť spory mimosúdnou cestou. Viac podrobností na stránke www.economy.gov.sk.